แนวทางการเรียกสอบโครงการ

Project ของนักศึกษา

จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% จนกว่าจะประกาศผลการเรียน
!!! มิฉะนัน จะไม่ประกาศผลการเรียนในรายวิชานี้ !!!

แบบประเมินการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
แนวทางการทำแบบสอบถาม
ให้นักศึกษาออกแบบ แบบสอบถาม
แล้วนำมาให้ อาจารย์อีฟเวอลีน ชอง ตรวจสอบภายในวันที่ 18 มค.
เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วดำเนินการพิมพ์เอกสารตามจำนวน
เพื่อรอสอบนำเสนอผลงานในวันที่ 22 มค. ตามเวลา
 
แจ้งเวลาในการนำเสนอผลงาน คนละ 10-15 นาที
กำหนดการส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ 100%
ระหว่างวันที่ 22-มค.-15-กพ.
 
หลังจากเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาการนำเสนอผลงานแล้ว
อาจารย์จะนัดวันอบรม โปรแกรม SPSS อีกทีครับ
 

เกณฑ์ในการให้คะแนนในวันนำเสนอผลงาน

ความเหมาะสมของผู้นำเสนอ

1. จังหวะในการพูด
2. การใช้โทนเสียง (สูง / ต่ำ)
3. บุคคลิกภาพของผู้นำเสนอ
4. ความมั่นใจในการนำเสนอ

ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นำเสนอ

1. ความสอดคล้องของหัวข้อโครงการและเนื้อหา
2. แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. เกริ่นนำ “Introduction” ได้น่าสนใจ
4. มีการสรุปเนื้อหาในการนำเสนอ
5. ความน่าสนใจในภาพรวมของชิ้นงาน
6. ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่นำเสนอ
7. เรียงลำดับเรื่องราวในการนำเสนอ
8. เรียงลำดับเรื่องราวในการนำเสนอ

ความเหมาะสมของเทคนิคทั่วไปในการนำเสนอ

1. ใช้เครื่องมือช่วยในการนำเสนอ
    เช่น โปรแกรม ZoomIT, SlideWork
2. ใช้เทคนิคช่วยในการนำเสนอ

 

ในวันนำเสนอโครงการ (Present)
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมคือ Update 12-01-59

ในวันที่นักศึกษาเข้าสอบนำเสนอผลงาน ในวันที่ 22 มค. นักศึกษาต้องเตรียม 4 รายการ ดังนี้
1. Powerpoint ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้    (คู่หรือเดี่ยวก็ได้ครับ)
    1. ชื่อโครงการ
    2. ชื่อผู้จัดทำโครงการ
    3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
    4. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
    5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
    6. ประโยชน์ที่จะได้รับ
    7. วัสดุอุปกรณ์
2. ชิ้นงานที่สมบูรณ์ (100%)
     
นักศึกษาที่ต้องแก้ไขชิ้นงาน ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

3. แบบสอบถาม 2 ชุด ประกอบไปด้วย (คู่หรือเดี่ยวก็ได้ครับ)
(จะหาเวลาติวการ SPSS ให้ครับ)
    1. แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
        จำนวนแบบสอบถาม 3 ชุด แบบสอบถามมี 2 ส่วน
                ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจ (5,4,3,2,1) จำนวน 20 ข้อ
                ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ

    2. แบบสอบถามผู้ใช้ทั่วไป
        จำนวนแบบสอบถาม 107 ชุด แบบทดสอบมี 3 ส่วน
                ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ
                ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ (5,4,3,2,1) จำนวน 10-15 ข้อ
                ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

4. เล่มโครงการที่สมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม ต่อกลุ่ม
***เนื่องจาก
        1. ได้มีการขยายเวลาการสอบนำเสนอผลงานออกไป จึงเห็นสมควรให้ทำเล่มที่ถูกต้อง
            (เนื้อหาล่าสุดที่ทำได้ ตั้งแต่หน้าปก ถึง บทที่ 3)
        2. เพื่อนำให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดูประกอบการนำเสนอผลงาน
 

(เฉพาะ It ปี 2 เท่านั้น)

เกณฑ์การให้คะแนน

100 คะแนน

1. สอบด้านสมรรถนะการเรียนรู้ (รายบุคคล)
การตอบคำถาม, ความสามารถการใช้โปรแกรม
35
2. เล่มโครงการ
(บทที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5)
25
3. สอบนำเสนอโครงการ
การนำเสนอโครงการ , บุคลิภาพ , การพูด , ความพร้อม , ภาวะผู้นำ
10
4. คะแนนกิจกรรม
(เข้าเรียน,ส่งงาน,กิจกรรม,กิจพิสัย)
30
 
กลับไปหน้าหลัก