ชื่อ สกุล   No.
1.อุบลวรรณ อยู่มาก   22
2.ภิญโญ เวฬุนัส   15
3.สุพรพรรณ ฉิมคราม   20
4.กิตติศักดิ์ ตุ่มพงษ์   21
5.วัชรากร พรรณทวี   17
6.ศิริวรรณ ทรัพย์ซ้อน   26
7.วาสนา แมนกระโทก   7
8.อรุณโรจน์ พรพระ   24
9.ปณิธาน กายจริต   2
10.แมนรัตน์ บุตรดาเลิศ   5
11.กิติวรรณ เต็มถุง   9
12.อานิรุต ผดุงตรี   19
13.อานนท์ หาญภูมิ   4
14.ภูมินทร์ แย้มแจ่ม   27
15.ปานวาด เพ็ชรแกมทอง   14
16.รัตตินุช เจริญรักษ์   10
17.ธีริศรา จัดแจง   16
18.จักรกฤษณ์ อัจจาครุ   3
19.ณัฐพล เงินศิริ   23
20.ภาคภูมิ ผ่องแผ้ว   8
21.นิติรุจน์ พิมพ์ภักดิ์   1
22.นิวัฒน์ อริยบุตร   12
23.บันลือศักดิ์ บุญอุทิศ   6
24.รัฐพล เบ้าจันทึก   11
25.อรรถชัย ชำนาญกลาง   25
26.วรรณวิภา เสียงสวัสดิ์   18
27.นิธิกานต์ จารุโยธิน   13