กลับไปหน้าหลัก
| การเพิ่มข้อมูล | การเพิ่มข้อมูลแบบคำนวณ| การดูข้อมูล แบบที่ 1 | การดูข้อมูล แบบที่ 2 | การแก้ไขข้อมูล | การลบข้อมูล |

ไม่ต้องงงกับข้อมูลที่นำเข้านะครับ

เนื่องจาก ในตัวอย่างนี้ ใช้ฐานข้อมูลชื่อ ceducat1_158html ตารางชื่อ tb_book
ประกอบไปด้วย ฟิลด์ ดังต่อไปนี้
id_book , book_name , book_sur , unit1 , unit2 , sum

เขียนโค้ด SQL เพื่อสร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin ดังนี้ครับ


CREATE TABEL tb_book(
id_book int not null auto_increment,
book_name char (35) not null,
book_sur char (35) not null,
unit1 int not null,
unit2 int (11) not null,
sum int (11) not null,
PRIMARY KEY (id_book)
);